2011. gada 25. maijā Eiropas Direktīva 2009/136 / EK, attiecībā uz privātumu un sīkdatņu izmantošanu uz tīmekļa vietnēm, kas stājās spēkā. Par sīkdatņu izmantošana ir būtiska, lai mūsu mājas lapā, piemēram, mūsu kuģošanas līdzekļus un pakalpojumus, un, lai tos izmantot sīkdatnes, ir noteikti. Jūs varat dzēst vai bloķēt visas sīkdatnes no šīs vietnes, taču neviena daļas vietā strādās.

Sadarbības noteikumi

Lai izvairitos no nesaprasanam pirkuma noformesanas laika, ludzam Jus iepazities un apstiprinat zemak aprakstitos noteikumus par precu iegadi Pegasus-Pharma majaslapa.

 1. Nemot vera, ka piedavajums iegadaties preci, ko piedava Pegasus-Pharma nak caur internetu, saskana ar Latvijas Republikas Pateretaju tiesibu aizsardzibas likuma (PTAL) 10. pantu, starp mums noslegtais ligums ir Distances ligums.
 2. Visas majaslapa Pegasus-Pharma izstadito precu cenas ir noraditas, ieskaitot PVN 21 % apmera. Saja cena neietilpst precu piegades izmaksas.
 3. Par izveleto preci un piegadi Jus varat norekinaties ar bankas parskaitijumu, ka ari ir iespejama norekinasanas ar maksajuma karti (tikai Pegasus-Pharma klientu apkalposanas centra)
 4. Pasutot preci, Jus varat izveleties jums piemerotako piegades veidu:
  1. Ekonomiska piegade – izmantojot AS Latvijas Pasts piegades pakalpojumus
  2. Erta piegades – TN Express kurjers Jebkura no variantiem piegades laiks tiek saskanots pasutijuma noformesanas bridi.
 5. Pasutito preci ir nepieciesams iznemt 3 darba dienu laika no briza, kad no Pegasus-Pharma ir sanemta informacija par preces gatavibu.
 6. Pirms iegadatas preces izmantosanas, ludzam rupigi izlasit lietosanas instrukciju un lietot preci strikti pec noradijumiem, saskana ar produkcijas ipatnibam un razotaja ieteikumiem.
 7. Ja esat pardomajusi un nolemat atteikties no pasutitas preces, tad Latvijas Republikas Pateretaju tiesibu aizsardzibas likums (PTAL) un reglamentejosie Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi №207 „Par distances ligumu” (MK noteikumi №207) paredz, ka pircejam ir tiesibas lauzt ligumu 14 kalendaro dienu laika un atgriezt iegadato internetveikala preci pardevejam. PTAL 12. panta 6. dala paredz, ka pateretajs atbild par preces saglabatibu un kvalitati taja termina, kura darbojas tiesibas atgriezt so preci saskana ar Distances liguma noteikumiem. Iesakam saglabat originalo preces iesainojumu, lai nesabojatu preci transportesanas laika, izmantojot tiesibas atgriezt preci saskana ar Distances liguma noteikumiem. Pegasus-Pharma atstaj aiz sevis tiesibas atteikt pircejam atgriezt preci vai ieturet kompensacijas maksu, gadijuma, ja prece ir bojata, nepilnigi komplekteta vai zaudejusi savu sakuma stavokli (piemeram, tika daleji izmantota). Lai saskanotu preces atgriesanu, ludzam sazinaties ar mums pa e-pastu vai talruni, noradot pasutijuma numuru un datumu, kad sis pasutijums tika veikts.
 8. Pretenzijas par iegadatas preces kvalitati tiks izskatitas, ieverojot PTAL normas un saskana ar reglamentejoso Latvijas Republikas Ministru Kabineta №631 prasibam par „Kartibu, kada piesakams un izskatams pateretaja prasijums par liguma noteikumiem neatbilstosu preci vai pakalpojumu” (MK noteikumi №631)
 9. Atgadinam, ka PTAL normas neattiecas uz precem, kuras iegadajas juridiskas personas.
 10. Saskana ar Latvijas Republikas likumdosanu, ar pircejiem noslegtos ligumus SIA Centurion Medical Solutions saglaba gramatvedibas vajadziba.
 11. Marketinga darbiba:
  1. Pegasus-Pharma var brivi iniciet dazadus marketinga darbibas veidus, taja skaita ari lojalitates programmas..
  2. Atseviskos gadijumos Pegasus-Pharma var saviem klientiem pieskirt Pegasus-Pharma bonusa naudu par veiktajam darbibam. Pegasus-Pharma nauda var tikt izmantota, norekinoties par Pegasus-Pharma internetveikala iegadatajam precem. Saja gadijuma, Pegasus-Pharma sniedz detalizeto informaciju par Pegasus-Pharma naudu sadala „Pegasus-Pharma nauda” un katram registretajam lietotajam individuali sadala „Mans Pegasus-Pharma”.
  3. Saskana ar 7. pantu, klients var atteikties no preces. Saja gadijuma Pegasus-Pharma atgriez klientam Pegasus -Pharma naudu, ja sada ir bijusi, ko klients iztereja, veicot pirkumu.
  4. Pegasus-Pharma ir tiesigi bez bridinajuma mainit Pegasus-Pharma naudas pieskirsanas un izmantosanas noteikumus. Noteikumi ir speka lidz bridim, kamer tie ir pieejami Pegasus-Pharma majaslapas sadala „Pegasus-Pharma nauda”
  5. Registrejoties vai veicot pirkumus Pegasus-Pharma internetveikala, Jus automatiski klustat pierakstiti uz info-zinu e-pastu sanemsanu.

IEEJA VEIKALĀ

We ship Worldwide
PayPal Logo